Generator ofert i CV

Jeśli chcesz szybko stworzyć profesjonalnie wyglądającą ofertę albo stronę z podsumowaniem zawodowym, to mam dla Ciebie ciekawe narzędzie.

QWILR, bo o nim mowa, pozwala w pro­sty spo­sób two­rzyć róż­nego rodzaju doku­menty przy­datne w pro­wa­dze­niu małego biznesu, czy w trak­cie szu­ka­nia pracy (oferty, wyceny, CV itp.). Dostępny jest dar­mowy plan, który wystar­czy w zupeł­no­ści do pod­sta­wo­wych potrzeb. Pła­cić musimy jedy­nie za wła­sną sub­do­menę i funk­cje pracy zespo­ło­wej.

Ca­łość jest wyko­nana este­tycz­nie i funk­cjo­nal­nie, prze­te­stuj­cie sami na przy­kła­dzie ge­ne­ra­tora CV.

qwilr

  • Ciekawa sprawa, wygląda bardzo elegancko

  • Paweł

    Brakuje mi podglądu do jakiegoś sampla.

    • Potwierdzam bardzo tego brakuje. Tak bardzo, że nie chce mi się go testować :) Można wygenerować pusty dokument.

  • Wygląda fajnie, ale chyba nie jest skierowane do branży kreatywnej, która sama sobie zrobi i spersonalizuje?

    • Projektanci graficzni to niewielki ułamek branży kreatywnej. Nie zapominaj o copywriterach, architektach, fotografach, muzykach, aktorach, osobach zajmujących się modą, grami video, programowaniem, rękodziełem, filmem itd. Mógłbym wymieniać długo. ;)

Zobacz też:
Zobacz też: