Generator ofert i CV

Jeśli chcesz szybko stworzyć profesjonalnie wyglądającą ofertę albo stronę z podsumowaniem zawodowym, to mam dla Ciebie ciekawe narzędzie.

QWILR, bo o nim mowa, pozwala w pro­sty spo­sób two­rzyć róż­nego rodzaju doku­menty przy­datne w pro­wa­dze­niu małego biznesu, czy w trak­cie szu­ka­nia pracy (oferty, wyceny, CV itp.). Dostępny jest dar­mowy plan, który wystar­czy w zupeł­no­ści do pod­sta­wo­wych potrzeb. Pła­cić musimy jedy­nie za wła­sną sub­do­menę i funk­cje pracy zespo­ło­wej.

Ca­łość jest wyko­nana este­tycz­nie i funk­cjo­nal­nie, prze­te­stuj­cie sami na przy­kła­dzie ge­ne­ra­tora CV.

qwilr

Zobacz poprzedni wpis

Generuj pomysły metodą SCAMPER

Generuj pomysły metodą SCAMPER

Co o tym myślisz?

Skomentuj ten wpis

© 2019 Jacek Kłosiński. All rights reserved. Projekt graficzny: Wojciech Obuchowicz
Wykorzystujemy pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.
Wyrażam zgodę