Chcesz mieć więcej klientów, ale nie masz czasu na marketing?

Chcesz mieć więcej klientów, ale nie masz czasu na marketing?

Sprawdź
Rozpoczynanie, Inspiracje

Daj sobie czas

Próbujemy nowych rzeczy, ale nam nie wychodzi. Przyczyną jest brak wrodzonego talentu, czy może coś robimy źle?


Ame­ry­kań­ski psy­cho­log Mar­tin Selig­man ba­dał reak­cję psó­w na deli­katne pora­że­nia prą­dem. Zwie­rzęta podzie­lił na dwie grupy. Pierw­sza mogła w łatwy spo­sób wyłą­czyć prze­pływ impul­sów elek­trycz­nych i unik­nąć bólu, druga była bez­silna – nieważne co zro­bił pies, i tak otrzy­my­wał karę.

Po kil­ku­krotny powtó­rze­niu eks­pe­ry­mentu, psy z pierw­szej grupy łatwo uczyły się pano­wać nad prą­dem. Zwie­rzęta z dru­giej grupy po kilku pró­bach prze­sta­wały wal­czyć i zre­zy­gno­wane pod­da­wały się karze. Ich postawa nie zmie­niała się z upły­wem czasu i nawet w sytu­acji, w któ­rej były umiesz­czane w klatce, z któ­rej mogły łatwo uciec, kła­dły się bez­rad­nie na podło­dze.

Przy­zwy­cza­iły się do swo­jego losu.

Wy­uczona bezradność

Selig­man nazwał to wy­uczoną bez­rad­no­ścią­ (ang. lear­ned hel­ples­sness) i prze­niósł te wnio­ski także na zacho­wa­nia ludzi. Jego eks­pe­ry­menty poka­zały, że pod wpły­wem okre­ślo­nych wyda­rzeń nabie­ramy prze­ko­na­nia, że na nie­które nasze cechy, czy stany, w któ­rych się znaj­du­jemy nie mamy wpływu.

Przez to poczu­cie nie podej­mu­jemy próby zmiany tej sytu­acji, nawet wtedy kiedy oko­licz­no­ści temu sprzy­jają. Takie podej­ście może pro­wa­dzić do depre­sji, czy wyklu­cze­nia spo­łecznego, ale jest też re­alną prze­szkodą w codzien­nej pracy każ­dego twór­cy­.

[separator]

Nie umie­m

Mu­si­cie przy­znać, że chęt­nie przy­zwy­cza­jamy się do wła­snej nega­tyw­nej opi­nii na swój temat. Czę­sto powta­rzamy „nie umiem zro­bić dobrego zdję­cia”, „źle tań­czę”, „nie jestem kre­atywna” itp. Wycho­dzimy z zało­że­nia, że nie da się tego zmie­nić i tak już jest. Wsty­dzimy się swo­ich rysun­ków, tek­stów, czy muzyki, którą two­rzymy albo, co gor­sza, w ogóle nie spraw­dzamy swo­ich moż­li­wo­ści w róż­nych dzie­dzi­nach.

Lubisz szpinak?

To tro­chę tak, jak ze znie­na­wi­dzoną w dzie­ciń­stwie potrawą. Przez połowę życia uni­kamy jej jak ognia bo kie­dyś nam nie sma­ko­wała, ale kiedy jed­nak jakimś cudem jej póź­niej spró­bu­jemy, oka­zuje się, że zupeł­nie nie jest taka zła. Po pro­stu przy­wią­za­li­śmy się do tego złego doświad­cze­nia i uzna­li­śmy, że nasze zda­nie ni­gdy się już nie zmieni.

Tym­cza­sem kre­atyw­ność bie­rze się wła­śnie z pró­bo­wa­nia róż­nych rze­czy, parze­nia się i doty­ka­nia znowu, ale pod nieco innym kątem. Im mniej zamknie nas szu­flad i opi­sze sche­ma­tów tym po pro­stu będziemy lepsi. Warto pró­bo­wać, dawać sobie czę­ściej drugą, trze­cią, a nawet kolejną szansę i tak szybko się nie znie­chę­cać.

[separator]

Daj sobie wię­cej cza­su­

Tylko nie zro­zum­cie mnie źle. Nie cho­dzi o nakła­da­nie różo­wych oku­la­rów i bie­ga­nie z okrzy­kiem „mogę wszystko”. Nie możesz. Masz ogra­ni­cze­nia, masz zarówno silne, jak i słabe strony i czę­sto nie ma sensu pró­bo­wać cze­goś za wszelką cenę.

W więk­szo­ści wypad­ków pro­ble­mem nie są jed­nak nasze umie­jęt­no­ści, ale bar­dziej to, że za szybko się pod­da­jemy. Zro­bimy dwa zdję­cia, które nie wyjdą i apa­rat ląduje na dnie szafy. Pro­wa­dzimy bloga przez mie­siąc, nie widzimy suk­ce­sów, więc prze­sta­jemy pisać. Ktoś skry­ty­kuje nasz rysu­nek i wię­cej nie pró­bu­jemy.

Mimo, że u­czymy się szyb­ciej niż nam się wyda­je­, to jed­nak opa­no­wa­nie okre­ślo­nej umie­jęt­no­ści w zado­wa­la­ją­cym stop­niu wymaga pracy i zaan­ga­żo­wa­nia. Jeśli pró­bu­jesz i Ci nie wycho­dzi, to być może wcale nie dla­tego, że się do tego nie nada­jesz, ale po pro­stu musisz jesz­cze tro­chę poćwi­czyć i dać sobie chwilę. Jak powie­dział Ross Per­rot:

[offset]

Most people give up just when they’re about to achieve suc­cess. They quit on the one yard line. They give up at the last minute of the game one foot from a win­ning touch­down.

[/offset]

Ży­jemy w kul­tu­rze talent show, cudow­nych dzieci i spek­ta­ku­lar­nych suk­ce­sów. Wszystko wydaje się łatwe i na wycią­gnię­cie ręki. Chcemy szybko, chcemy bez pro­ble­mów. Jeste­śmy za bar­dzo Just do itYes, we can. Kiedy się nie udaje, zde­cy­do­wa­nie łatwiej jest nam zasło­nić się bra­kiem wro­dzo­nego talentu i natu­ral­nych pre­dys­po­zy­cji, niż wstać i spró­bo­wać znowu.

Zobacz także

Inne tematy

Wybierz jeden z pozostałych tematów z list poniżej. Znajdziesz tu materiały dotyczące każdego etapu prowadzenia małego biznesu.

co o tym myślisz?

komentarze

Razem raźniej

buduj z nami
fajny mały
biznes

YouTube

Dla tych, którzy wolą treści w formie video.

Dołącz

Podcast

Jeśli lubisz słuchać w dowolnym momencie.

Dołącz

Instagram

Jeśli chcesz więcej materiałów zza kulis.

Dołącz

Facebook

Jeśli chcesz dołączyć do grupy i porozmawiać.

Dołącz
więcej o mnie

poznajmy się,
zobacz kim jestem

Wykorzystujemy pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.
Wyrażam zgodę