Chcesz mieć więcej klientów, ale nie masz czasu na marketing?

Chcesz mieć więcej klientów, ale nie masz czasu na marketing?

Sprawdź
Organizacja pracy, Inspiracje

Zachowaj swoje plany dla siebie

Naszymi postanowieniami lubimy dzielić się publicznie. Czy to na pewno nam pomaga?


Nowe plany i pomy­sły są fajne. Ekscy­tują i zapo­wia­dają pozy­tywne zmiany. Chwy­tamy wtedy za tele­fony, publi­ku­jemy sta­tusy w social media i z wypie­kami na twa­rzy opo­wia­damy o nich spo­tka­nym zna­jo­mym. Tym, co zamie­rzamy zro­bić, chcemy dzie­lić się z wszyst­kim wkoło.

I to wydaje się zupeł­nie natu­ralne. Bli­skie nam osoby chcą wie­dzieć co u nas sły­chać, a my chcemy poznać ich rady. Takie, z pozoru nie­szko­dliwe, podej­ście nie­sie za sobą jed­nak spore ryzyko.

[separator]

Le­piej sie­dzieć cicho­

Pe­ter Gol­l­wit­zer, psycholog z Uniwersytetu w Nowym Yorku, badał zwią­zek pomię­dzy sku­teczną reali­za­cją posta­no­wień, a ich wcze­śniej­szym publicz­nym ogło­sze­niem. Chciał spraw­dzić czy np. opo­wia­da­nie wszyst­kim, że zaczynamy dietę pomoże, czy raczej zaszko­dzi w schud­nię­ciu.

Zau­wa­żył, że plany czę­ściej udało się zre­ali­zo­wać tym bada­nym, któ­rzy trzy­mali je w tajem­nicy i nie obno­sili się z nimi otwar­cie. Dla­czego? Oka­zało się, że im czę­ściej dana osoba mówiła o swo­ich zamia­rach, tym więk­sze miała poczu­cie, że już je wpro­wa­dza w życie i trud­niej było jej zabrać się za fak­tyczne dzia­ła­nie. Już samo opo­wia­da­nie innym dawało fał­szywe poczu­cie dąże­nia do celu i obni­żało moty­wa­cję do dalszego działania.

Plan czy lans?

Zda­niem naukow­ców, wszystkiemu winna jest nasza chęć wyra­ża­nia sie­bie. Za­łóżmy, że posta­na­wiasz żyć zdro­wiej. Chcesz upra­wiać wię­cej sportu, zmie­nić spo­sób odży­wia­nia, lepiej się wysy­piać itd. Zaczy­nasz opo­wia­dać zna­jo­mym o poszu­ki­wa­niach die­te­tyka, wypy­tu­jesz się o naj­lep­sze siłow­nie, poży­czasz książki kuli­narne itd. Dajesz tym samym sygnał do oto­cze­nia, że coś waż­nego zmie­niasz. Zna­jomi zapa­mię­tują Twoje sta­ra­nia i zaczy­nają w gło­wie szu­flad­ko­wać po tej „zdrow­szej stro­nie”. I Ty też zaczy­nasz tak myśleć. Czu­jesz się zdro­wiej od samego mówie­nia o zdro­wiu. Mimo, że na­dal wci­nasz co drugi dzień pizzę, a jedy­nym spor­tem jest wyj­ście do toa­lety, to wize­ru­nek, który budu­jesz dzięki opo­wia­da­niu o swo­ich pla­nach oka­zuje się wystar­czać.

[separator]

I co teraz?

Oczy­wi­ście publiczne mówienie o swo­ich pla­nach ma też masę zalet. Otwar­cie się na zda­nie innych w wielu przy­pad­kach pomaga nam zwe­ry­fi­ko­wać nasze pomy­sły oraz je roz­wi­nąć. Jeśli pla­nu­jesz zmianę pracy, założenie firmy, przy­gar­nię­cie psa ze schro­ni­ska czy wyjazd na rok do Chin, to warto szu­kać rady i te pomy­sły wery­fi­ko­wać. Nie cho­dzi więc o to, żeby o wła­snych pla­nach w ogóle nie mówić. Ważny jest kon­tekst, w któ­rym to robimy.

W przy­padku posta­no­wień, które mają wpływ na nasz styl życia, albo postrze­ga­nie w oto­cze­niu, publiczne dekla­ra­cje mogą zaszko­dzić. Jeśli kupi­li­śmy apa­rat i naprawdę chcemy nauczyć się robić zdję­cia, to lepiej o tym nie opo­wia­dać, tylko po pro­stu zabrać się za ćwi­cze­nia. Ist­nieje spore ryzyko, że jeśli zaczniemy obno­sić się z naszą błysz­czącą lustrzanką, to nasi zna­jomi uznają nas z miej­sca za foto­grafa, a my w to także uwie­rzymy i prze­sta­niemy się sta­rać. Efekt będzie jed­nak krót­ko­trwały. Sprzęt wylą­duje w kącie, a prze­słona i głę­bia ostro­ści pozo­staną dla nas wieczną zagadką.

Zdjęcie wpisu: LaVladina
Zobacz także

Inne tematy

Wybierz jeden z pozostałych tematów z list poniżej. Znajdziesz tu materiały dotyczące każdego etapu prowadzenia małego biznesu.

co o tym myślisz?

komentarze

Razem raźniej

buduj z nami
fajny mały
biznes

YouTube

Dla tych, którzy wolą treści w formie video.

Dołącz

Podcast

Jeśli lubisz słuchać w dowolnym momencie.

Dołącz

Instagram

Jeśli chcesz więcej materiałów zza kulis.

Dołącz

Facebook

Jeśli chcesz dołączyć do grupy i porozmawiać.

Dołącz
więcej o mnie

poznajmy się,
zobacz kim jestem

Wykorzystujemy pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.
Wyrażam zgodę