Chcesz mieć więcej klientów, ale nie masz czasu na marketing?

Chcesz mieć więcej klientów, ale nie masz czasu na marketing?

Sprawdź
Inspiracje

Praktyka nie czyni mistrza

Jak to się dzieje, że niektóre osoby, mimo tego, że zajmują się czymś bardzo długo, są w swojej dziedzinie co najwyżej przeciętne? Jakie błędy popełniają i jak tego uniknąć?


Mia­łem taki okres w życiu kiedy bar­dzo krę­ciło mnie gra­nie na gita­rze. Brzdą­ka­łem w domu, w sali prób ze zna­jo­mymi, sie­dzia­łem na forach tema­tycz­nych, czy­ta­łem recen­zje sprzętu itp. Mocno się tym interesowałem.

Był jed­nak jeden pod­sta­wowy pro­blem – gra­łem bez­na­dziej­nie. Do tego stop­nia, że tra­fia­łem na osoby, które zaczęły ledwo kilka mie­sięcy temu, a już były znacz­nie lep­sze ode mnie.

Jest spora szansa, że cie­bie spo­tkało coś podob­nego, albo potra­fisz przy­naj­mniej podać przy­kład zna­jo­mego z pracy albo szkoły, który mimo tego, że zaj­muje się czymś sto­sun­kowo długo, jest w tym prze­ciętny. Setki godzin prak­tyki wydają się iść na marne. Jego umie­jęt­no­ści potra­fią być gor­sze od poziomu kogoś, kto zaczął bar­dzo nie­dawno.

Z czego to wynika? Brak talentu? Szczę­ścia? A może to kwe­stia inte­li­gen­cji?

Nauka na błędach

Pro­fe­sor Robert Duke z Uni­wer­sy­tetu w Austin posta­no­wił spraw­dzić jak to się dzieje, że wśród uczniów można zauwa­żyć wyraźne róż­nice w pozio­mie umie­jęt­no­ści. Nawet jeśli są to iden­tyczne zaję­cia i ci sami nauczy­ciele, to zawsze w danej gru­pie będą lepsi i gorsi. Dla­czego?

Na potrzeby swo­jego eks­pe­ry­mentu nagrał osoby ćwi­czące grę skom­pli­ko­wa­nego utworu na for­te­pia­nie, a następ­nie podzie­lił je wg poziomu, który pre­zen­to­wały. Bada­nie nie wyka­zało jakie­go­kol­wiek związku pomię­dzy jako­ścią wyko­na­nia a tym, jak długo lub jak czę­sto dany uczeń ćwi­czył swoją par­tię.

Naj­bar­dziej wyraźna róż­nica pomię­dzy naj­słab­szymi, a naj­lep­szymi muzy­kami wyni­kała z tego, jak pod­cho­dzili do popeł­nia­nych błę­dów.

Naj­lepsi ucznio­wie szyb­ciej i łatwiej wyła­py­wali miej­sca, w któ­rych się mylili i świa­do­mie tre­no­wali do skutku te kry­tyczne frag­menty, zanim prze­cho­dzili do dal­szej czę­ści. Słab­sze osoby czę­ściej igno­ro­wały pomyłki lub poświę­cały ich popra­wie za mało czasu.

[offset]

piano

[/offset]

Świa­dome ćwi­cze­nie­

Ta­kie podej­ście do nauki nazywa się świa­do­mym ćwi­cze­niem (ang. deli­be­rate prac­tice). Auto­rem tego ter­minu jest Anders Erics­son — ta sama osoba, która stoi za słynną teo­rią 10 000 godzin spo­pu­la­ry­zo­waną przez Mal­colma Gla­dwella (wię­cej opo­wia­dam o niej tutaj).

Erics­son pod­kre­śla, że naj­waż­niej­sze to ćwi­czyć mądrze, a nie dużo. Żeby osią­gnąć wysoki poziom w dowol­nej dzie­dzi­nie, potrze­bu­jesz naprawdę sporo prak­tyki (nawet 10 000 godzin). To jed­nak nie wystar­czy jeśli nie będzie ona świa­doma. Jeśli myślisz o kon­kret­nych efek­tach, nie możesz ogra­ni­czyć się tylko do bez­myśl­nych powtó­rzeń.

Je­śli spoj­rzę na swoje porażki w zdo­by­wa­niu jakiejś wie­dzy lub umie­jęt­no­ści, to wręcz ide­al­nie potwier­dzam tę teo­rię. Naj­waż­niej­sza nie jest sama prak­tyka, ale jej jakość, która wynika, moim zda­niem, z trzech czyn­ni­ków:

1. Wycho­dze­nie ze sfery kom­for­tu­

Żeby się roz­wi­jać, trzeba cią­gle podno­sić sobie poprzeczkę i pró­bo­wać pod­cho­dzić do coraz bar­dziej ambit­nych zadań. To wydaje się banalne i niby każdy o tym wie, ale nie­wiele osób ma odwagę spró­bo­wać. Ja gra­łem w kółko te same akordy i dźwięki, które mi wycho­dziły. Jeśli coś spra­wiało mi trud­ność, to po pro­stu odpusz­cza­łem.

To chyba naj­więk­sza pułapka w nauce cze­go­kol­wiek. Kiedy opa­no­wu­jemy pod­stawy jakie­goś tematu, to zado­wa­lamy się tym sta­nem i nie się­gamy po wię­cej. Miliony osób na świe­cie robią codzien­nie to samo bo wypra­co­wały pewien poziom bez­pie­czeń­stwa, z któ­rym jest im wygod­nie. Dopiero po latach zdają sobie sprawę, że stoją w miej­scu, a wtedy jest już za późno.

2. Świa­do­mo­ść

Cały czas opo­wia­dam o swo­jej przy­go­dzie z nauką gry na gita­rze, ale ja tak naprawdę wtedy wcale nie pod­cho­dzi­łem do tego jak do ucze­nia się. Brzdą­ka­łem sobie po pro­stu i myśla­łem, że dzięki upły­wowi czasu za 5 lat będę świetny. Tak to nie działa. Nie będziesz genial­nym pro­gra­mi­stą tylko dla­tego, że przez 10 lat przy­cho­dzisz do pracy. Nawet trzy kie­runki stu­diów nie pomogą, jeśli prze­śpisz je pod ławką itd.

Mu­sisz zda­wać sobie sprawę z tego, co chcesz osią­gnąć i okre­ślić w jaki spo­sób do tego dojść. Im bar­dziej pre­cy­zyjna będzie to wizja, tym łatwiej będzie Ci wery­fi­ko­wać postępy, patrzeć wstecz i wycią­gać wnio­ski z błę­dów.

Wię­cej o wyzna­cza­niu popraw­nych celów pisa­łem tutaj.

3. Bycie „na cza­sie”

Ży­jemy w bar­dzo dyna­micz­nym świe­cie. Zmie­niają się trendy, narzę­dzia i moż­li­wo­ści. 10 lat temu bycie świet­nym webde­si­gne­rem ozna­czyło coś zupeł­nie innego niż dziś. Cza­sami jest wręcz tak, że im dłu­żej czymś się zaj­mujemy, tym jeste­śmy w tym gorsi. W grę wcho­dzi wtedy wypa­le­nie, prze­sta­rzała wie­dza, a nawet zbyt­nia pew­ność sie­bie. Jeśli stwier­dzisz kie­dyś, że w danej dzie­dzi­nie nie możesz się już niczego wię­cej nauczyć, praw­do­po­dob­nie dopa­dła Cię rutyna i nie jesteś na bie­żąco.

[separator]

Każdy z nas sły­szał pew­nie nie raz, że prak­tyka czyni mistrza. Nau­czy­ciele powta­rzali, że na suk­ces trzeba zapra­co­wać, a zdo­by­wa­nie umie­jęt­no­ści wymaga masy ćwi­czeń. I w pew­nym sen­sie mieli rację. Suk­ces na pewno nie bie­rze się z sie­dze­nia z wzro­kiem wpa­trzo­nym w sufit. Podświa­do­mie czu­jemy jed­nak, że za osią­gnię­ciami stoi coś wię­cej niż po pro­stu czę­sta prak­tyka. Rozwój wymaga cią­głego podno­sze­nia poprzeczki i świa­do­mego wyzna­cza­nia celów. Więk­szość osób wybit­nych w danej dzie­dzi­nie, opa­no­wała do per­fek­cji nie tylko potrzebne im umie­jęt­no­ści, ale także sam spo­sób ich zdo­by­wa­nia.

Zobacz także

Inne tematy

Wybierz jeden z pozostałych tematów z list poniżej. Znajdziesz tu materiały dotyczące każdego etapu prowadzenia małego biznesu.

co o tym myślisz?

komentarze

Razem raźniej

buduj z nami
fajny mały
biznes

YouTube

Dla tych, którzy wolą treści w formie video.

Dołącz

Podcast

Jeśli lubisz słuchać w dowolnym momencie.

Dołącz

Instagram

Jeśli chcesz więcej materiałów zza kulis.

Dołącz

Facebook

Jeśli chcesz dołączyć do grupy i porozmawiać.

Dołącz
więcej o mnie

poznajmy się,
zobacz kim jestem

Wykorzystujemy pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.
Wyrażam zgodę