Chcesz mieć więcej klientów, ale nie masz czasu na marketing?

Chcesz mieć więcej klientów, ale nie masz czasu na marketing?

Sprawdź
Rozpoczynanie, Marketing

Jak wymyślić dobrą nazwę – poradnik (3 proste kroki)

Fajna nazwa to dzisiaj podstawa nie tylko dla dużych firm. Potrzebują jej jednosobowe działalności, konta na Instagramie i YouTube. W tym wpisie podpowiem jak wybrać nazwę i z jakich narzędzi korzystać. 


Wy­obraź sobie, że zakła­dasz star­tup. Prawdopodobnie jednym z pierwszym kroków będzie szukanie nazwy. Sie­dzisz w pokoju ze wspól­ni­kami i wymyślacie dobrą nazwę dla swojej firmy. Kiedy wresz­cie pada pro­po­zy­cja, która wszyst­kim się podoba, a jeden z kole­gów przy kom­pu­te­rze potwier­dza, że domena jest wolna, wszy­scy czu­je­cie gigan­tyczną ulgę. Wresz­cie macie ten pro­blem z głowy.

Tak bar­dzo nie chce Wam się wymy­ślać już dalej, że nie rezy­gnu­je­cie z nazwy nawet wtedy, kiedy oka­zało się, że przy wpi­sy­wa­niu w wyszu­ki­warkę domen zro­bi­li­ście lite­rówkę i nazwa nie ma w zasa­dzie żad­nego sensu. Brzmi dobrze, zostaje na stałe, a dwa­dzie­ścia lat póź­niej jest to marka znana na całym świe­cie.

Brzmi to jak bajka, ale tak wła­śnie powstała nazwa Google. Ory­gi­nalny pomysł zakła­dał wyko­rzy­sta­nie słowa googol (10 podnie­sione do set­nej potęgi), ale jeden z zało­ży­cieli marki źle zapi­sał to słowo i tak już zostało.

Dobra nazwa firmy, produktu lub bloga? Niestety to nie takie proste

Kto cho­ciaż raz wymy­ślał nazwę, wie jaka to trudna sprawa. Szcze­gól­nie w cza­sach powszech­nego dostępu do Inter­netu, gdzie zna­le­zie­nie wol­nej, cie­ka­wej domeny gra­ni­czy z cudem. Jed­no­cze­śnie jest to zada­nie, które wielu z nas chce wyko­nać samo­dziel­nie. Co to za pro­blem prawda? Przy pierw­szym podej­ściu opty­mizm jed­nak czę­sto pry­ska i zaczy­nają się schody.

Po­sta­ram się pomó­c

W tym wpi­sie chcę pomóc w wymy­śle­niu dobrej nazwy. Opi­suję ich naj­po­pu­lar­niej­sze rodzaje oraz pod­po­wia­dam przy­datne narzę­dzia.


Moja metoda sprawdzi się nie tylko wtedy, kiedy szukasz nazwy dla firmy. Przyda się się w wymyślaniu nazwy konta na Instagramie, kanału na YouTube oraz nazwy dla drużyny sportowej.


Przygotowałem też dla Ciebie prezent: arkusz za pomocą któ­rego wybie­rzesz, który z Two­ich pomy­słów jest naj­lep­szy. Z takim zesta­wem powinno być dużo łatwiej.

Na samym końcu zbrałem kilka przykładów ciekawych historii i nazw firm, które mogą być niezłą inspiracją.

3 kroki przy two­rze­niu nazwy­

Je­śli miał­bym ubrać two­rze­nie nazwy w pro­ces, podzie­lił­bym go na 3 pod­sta­wowe kroki:

 • Bu­rza mózgów – poszu­ki­wa­nie sko­ja­rzeń i wyra­zów nawią­zu­ją­cych do mar­ki­
 • Przerabianie – sło­wo­twór­stwo, łącze­nie, dzie­le­nie itp.
 • Wery­fi­ka­cja – analiza pomy­słów i wybór naj­lep­szego.

Wszyst­kie te trzy kroki oma­wiam poni­żej.

Wymyślanie nazwy: Krok 1 – two­rzymy bazę sko­ja­rzeń

wymyślanie nazwy dobra nazwa firmy jak zacząć

Naj­pro­ściej zacząć od wypi­sa­nia wszyst­kich wyra­żeń i zwro­tów jakie koja­rzą nam się (lub które powinny się koja­rzyć) z marką lub pro­duk­tem dla któ­rego szu­kamy nazwy. Na tym eta­pie ważna jest ilość – im wię­cej i sze­rzej, tym lepiej. Nie przej­muj się na razie ory­gi­nal­no­ścią, pisow­nią itd. Wypisz wszystko co przy­cho­dzi Ci do głowy.

Do tego przyda nam się… druga osoba, albo najlepiej kilka osób. Dobra nazwa, tak jak w przypadku nazwy Google, często powstaje podczas dobrej burzy mózgów, dobrych znajomych.

Po­mocne będą te narzę­dzia:

 • sy­no­nimy.pl – Pro­sty słow­nik syno­ni­mów. Wpi­su­jemy wyraz i otrzy­mu­jemy listę słów o podob­nym zna­cze­niu.
 • dobryslownik.pl – Słownik języka polskiego. Oprócz synonimów zawiera też odmiany, formy i przykłady użycia.
 • slownik.adiasz.pl – Daje moż­li­wość wyszu­ki­wa­nia wyra­zów zawie­ra­ją­cych okre­ślony człon, a nawet literę. Bar­dzo pomocne.

To są oczy­wi­ście strony z wyra­zami pol­skimi. Przy innych języ­kach przyda się np. popu­larny Google Trans­la­tor.

Zobacz mój kanał na YouTube

Wymyślanie nazwy: Krok 2 – prze­ra­bia­my­

Po­win­ni­śmy mieć teraz dosyć długą listę róż­nych pomy­słów na dobrą nazwę. Zanim zaczniemy je wery­fi­ko­wać, warto spró­bo­wać jesz­cze tro­chę poprze­ra­biać, poba­wić się sło­wami i ich zna­cze­niem. Daje to szansę na nazwę bar­dziej wie­lo­wy­mia­rową – po pro­stu cie­kaw­szą.

nazwy wymyślanie fajna nazwa firmy, kanału na YouTube, konta na Instagramie, grupy i drużyny sportowej – krok 2, przerabianie

W tym momen­cie przy­datne będą rodzaje nazw, które opi­sa­łem poni­żej. To tro­chę sztuczny podział, ale daje punkt wyj­ścia do prze­ró­bek. Sto­so­wane przez inne marki sche­maty mogą Cię zain­spi­ro­wać.

Popularne schematy i przykładowe nazwy firm:
 • Opi­sowe – ist­nie­jące słowo w róż­nych języ­kach, np. apple, vox
 • Połą­cze­nia – dwa (lub wię­cej) wyrazy zle­pione w jeden, np. face­bo­ok
 • Frazy – funk­cjo­nu­jące w języku połącze­nie wyra­zów, np. myspa­ce­
 • Połą­czone frag­menty wyra­zów – człony róż­nych słów zle­pione razem, np. micro­so­ft
 • Przedro­stek – doda­jemy na początku literkę np. ebay, ipho­ne­
 • Zmy­ślone – nowe, nieist­nie­jące wyrazy, np. xero­x
 • Imiona i nazwi­ska – to mogą być imiona i/lub nazwi­ska zało­ży­cieli np. Ralph Lau­ren, postaci histo­rycz­nych, a nawet fik­cyj­nych, jak np. wódka Pan Tade­usz.
 • Akro­nimy – pierw­sze litery kilku wyra­zów, np. IMB, BBC

 

Pew­nie znalazłyby się jesz­cze inne, ale mam wra­że­nie, że te poja­wiają się naj­czę­ściej.

Popularne schematy i przykładowe nazwy firm:

 • Opi­sowe – ist­nie­jące słowo w róż­nych języ­kach, np. apple, vox
 • Połą­cze­nia – dwa (lub wię­cej) wyrazy zle­pione w jeden, np. face­bo­ok
 • Frazy – funk­cjo­nu­jące w języku połącze­nie wyra­zów, np. myspa­ce­
 • Połą­czone frag­menty wyra­zów – człony róż­nych słów zle­pione razem, np. micro­so­ft
 • Przedro­stek – doda­jemy na początku literkę np. ebay, ipho­ne­
 • Zmy­ślone – nowe, nieist­nie­jące wyrazy, np. xero­x
 • Imiona i nazwi­ska – to mogą być imiona i/lub nazwi­ska zało­ży­cieli np. Ralph Lau­ren, postaci histo­rycz­nych, a nawet fik­cyj­nych, jak np. wódka Pan Tade­usz.
 • Akro­nimy – pierw­sze litery kilku wyra­zów, np. IMB, BBC

Pew­nie znalazłyby się jesz­cze inne, ale mam wra­że­nie, że te poja­wiają się naj­czę­ściej.

Narzędzia i programy do wymyślania i przerabiania nazw

Je­śli te sche­maty nie pod­po­wie­działy Ci cie­ka­wych pomy­słów, warto sko­rzy­stać jesz­cze z takich narzę­dzi, jak:

 • Na­mi­nu­m – Na tej stro­nie możemy wpi­sać wyrazy, które powstały w kroku 1. Narzę­dzie zapro­po­nuje nam dla każ­dego długą listę róż­nych warian­tów. Prze­robi wyraz, doda koń­cówkę, przedro­stek itp. Za $1,22 dolara możemy kupić także ebo­oka o two­rze­niu nazw dla firm.
 • Pa­na­be­e – To roz­wią­za­nie bar­dzo podobne do Nami­num. Wpi­su­jemy wyraz, a pro­gram prze­ra­bia go na różne alter­na­tywne warianty i pro­po­nuje domeny.
 • Name Mesh – To narzę­dzie pod­po­wiada nam cie­kawe, wolne domeny dla naszej nazwy. Prze­szu­kuje setki róż­nych, czę­sto egzo­tycz­nych koń­có­wek, żeby­śmy nie musieli ogra­ni­czać się jedy­nie do com, czy pl.
 • Na­me­ch_k – Tutaj spraw­dzimy nie tylko wolną domenę, ale przede wszyst­kim dostęp­ność nazw użyt­kow­nika w kil­ku­dzie­się­ciu naj­po­pu­lar­niej­szych ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych.

Zobacz koniecznie

Jeśli tworzysz nazwę i szukasz programów, które w tym pomogą, koniecznie zajrzyj do specjalnego wpisu, w którym zebrałem masę przydatnych narzędzi:

Wymyślanie nazwy: Krok 3 – weryfikujemy

Poprzednie etapy powinny wygenerować nam naprawdę sporą ilość pomysłów. Nie wszystkie z nich są jednak dobre. Czas wykreślać, odrzucać i wybierać faworytów. Jak się do tego zabrać?

wymyślanie nazwy proces
Czy to dobra nazwa? Zweryfikuj!

Każdą z propozycji nazwy firmy warto zweryfikować pod kątem kilku cech, którymi powinna się charakteryzować dobra nazwa. Poniżej opisałem te, które uważam za najważniejsze.

Dobra nazwa, co musi mieć?

 • Prze­ka­zuje prze­sła­nie mar­ki­ – Dobra nazwa firmy to nie tylko ładnie brzmiące słowa. Powinna, przede wszystkim, komunikować wartości i skojarzenia, które chcemy powiązać z naszą marką. Nazwa to jeden z pierwszych elementów, który buduje wizerunek. Musimy być pewni, że nie marnujemy tego potencjału.
 • Jest uni­kal­na­ – To jedna z największych trudności w tworzeniu nazwy. Bardzo trudno o pomysł, który nie został już wykorzystany, który będzie oryginalny i „tylko nasz”. Oprócz standardowej weryfikacji w Google, warto sprawdzić też bazy KRS oraz Urzędu Patentowego.
 • Nie jest zwią­zana z prze­lotną modą­ – Chwilowo modne frazy kuszą popularnością i chwytliwością, ale warto pamiętać, że nazwa to jeden z najbardziej trwałych elementów marki. Nazwa firmy ma zostać z nami na długie lata i powinna być ponadczasowa.
 • Łatwa do wymó­wie­nia i lite­ro­wa­nia­ – Czy nie ma wątpliwości jak wymówić lub zapisać nazwę? Jeśli zapis nazwy znacznie różni się od jej wymowy, zastanów się czy chcesz za każdym razem literować ją, np. przez telefon.
 • Łatwa do zapa­mię­ta­nia­ – Nazwa firmy powinna zapadać w pamięć. Nie powinna być za długa lub zbyt skomplikowana.
 • Ma poten­cjał do two­rze­nia sub­ma­rek i roz­sze­rze­ń – To nie jest wymóg konieczny, ale stanowi na pewno zaletę. Warto myśleć o przyszłości i rozwoju. Nazwy mające potencjał rozszerzania są wyjątkowo wartościowe.
 • Ma pozy­tywne zna­cze­nie – Niektóre wyrazy mogą mieć w obcym języku znaczenie, które będzie dla nas bardzo niekorzystne. Być może nie planujesz ekspansji globalnej, ale to może się za kilka lat zmienić. Raczej nie chcesz iść tą drogą, co np. żarówki Osram.
 • Dobrze przed­sta­wia się wizu­al­nie­ – Nazwa formy to nie tylko część werbalna, ale także wizualna. Warto wziąć pod uwagę, czy zapis wyrazu nie ma par lub ciągów znaków, które wyglądają nieestetycznie.

PREZENT: sprawdź swój pomysł na nazwy firmy

Przygotowałem też prosty arkusz PDF, który możecie pobrać i wykorzystać do wybierania pomysłów. Wystarczy, że wpiszecie w nim swoje typy na nazwy i zaczniecie weryfikować które z nich spełniają cechy, które opisałem wyżej. To powinno odsiać te alternatywy, które mają najwięcej wad. To też jednocześnie krótkie podsumowanie rad zawartych w tym wpisie.

CZY TO DOBRA NAZWA?

Pobierz darmową checklistę

  Ciekawe nazwy firm

  Historia Google, którą opowiedziałem Ci na początku to nie jedyna ciekawostka związana z wybieraniem nazwy.  Zebrałem kilka fajnych nazw firm. Mam nadzieję, że historie z nimi związane Cię zainspirują.

  HOTMAIL

  Nazwa w wyraźmy sposób nawiązuje do HTML – twórcy Sabeer Bhatia i Jack Smith szukali czegoś co odda przeglądarkowe charakter i musisz przyznać, że świetnie im się to udało.

  ASUS

  Nazwa odnosi się do Pegaza (ang. Pegasus). Założyciele zrezygnowali z pierwszych liter w nazwie tego mitologicznego konia, żeby… wcześniej wyświetlać się na listach segregowanych alfabetycznie.

  CISCO

  Cisco to skrót od San Francisco. Korzenie z Uniwersytetu Stanforda, na którym firma miała swój początek, są też podkreślone w logotypie, nawiązującym kształtem do mostu Golden Gate.

  IKEA

  IKEA to po prostu akronim. Pierwsze dwie litery pochodzą od imienia i nazwiska założyciela (Ingvara Kamprada), a kolejne od fajny i miejscowości, w której się wychowywał (Elmtaryd i Agunnaryd)

  LEGO

  Duńska marka klocków to skrót od LEg Godt, który oznacza baw się dobrze. Prawda, że idealnie oddaje ideę marki? :)

  REEBOK

  Nazwa Reebok pochodzi od afrykańskiego określenia antylopy – Rhebok. Założyciele wpadli na nią, przeglądając słownik południowoafrykański, który wygrał syn jednego z założycieli.

  APART

  Nazwa tej polskiej marki ma proste korzenie. Pierwsze litery pochodzą od imion braci założycieli (Adama i Piotra), do których doklejono końcówkę art.

  Mam nadzieję, że te kilka rad pomoże ci w trudnych poszukiwaniach nazwy idealnej. Jeśli znasz inne ciekawe sposoby na ułatwienie sobie tego procesu, koniecznie napisz w komentarzu.

  zobacz też
  Przydał Ci się ten wpis?
  • Pochwal się nazwą, którą udało Ci się wymyślić.

  • Skomentuj
  Zobacz także

  Inne tematy

  Wybierz jeden z pozostałych tematów z list poniżej. Znajdziesz tu materiały dotyczące każdego etapu prowadzenia małego biznesu.

  co o tym myślisz?

  komentarze

  Razem raźniej

  buduj z nami
  fajny mały
  biznes

  YouTube

  Dla tych, którzy wolą treści w formie video.

  Dołącz

  Podcast

  Jeśli lubisz słuchać w dowolnym momencie.

  Dołącz

  Instagram

  Jeśli chcesz więcej materiałów zza kulis.

  Dołącz

  Facebook

  Jeśli chcesz dołączyć do grupy i porozmawiać.

  Dołącz
  więcej o mnie

  poznajmy się,
  zobacz kim jestem

  Wykorzystujemy pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.
  Wyrażam zgodę