Jak wymyślić dobrą nazwę – poradnik (3 proste kroki)

Fajna nazwa to dzisiaj podstawa nie tylko dla dużych firm. Potrzebują jej jednosobowe działalności, konta na Instagramie i YouTube. W tym wpisie podpowiem jak wybrać nazwę i z jakich narzędzi korzystać. 

Wy­obraź sobie, że zakła­dasz star­tup. Sie­dzisz w pokoju ze wspól­ni­kami i od kilku godzin zasta­na­wia­cie się nad nazwą nowej firmy. Kiedy wresz­cie pada pro­po­zy­cja, która wszyst­kim się podoba, a jeden z kole­gów przy kom­pu­te­rze potwier­dza, że domena jest wolna, wszy­scy czu­je­cie gigan­tyczną ulgę. Wresz­cie macie ten pro­blem z głowy.

Tak bar­dzo nie chce Wam się wymy­ślać już dalej, że nie rezy­gnu­je­cie z nazwy nawet wtedy, kiedy oka­zało się, że przy wpi­sy­wa­niu w wyszu­ki­warkę domen zro­bi­li­ście lite­rówkę i nazwa nie ma w zasa­dzie żad­nego sensu. Brzmi dobrze, zostaje na stałe, a dwa­dzie­ścia lat póź­niej jest to marka znana na całym świe­cie.

Brzmi to jak bajka, ale tak wła­śnie powstała nazwa Google. Ory­gi­nalny pomysł zakła­dał wyko­rzy­sta­nie słowa googol (10 podnie­sione do set­nej potęgi), ale jeden z zało­ży­cieli marki źle zapi­sał to słowo i tak już zostało.

To nie jest pro­ste­

Kto cho­ciaż raz wymy­ślał nazwę, wie jaka to trudna sprawa. Szcze­gól­nie w cza­sach powszech­nego dostępu do Inter­netu, gdzie zna­le­zie­nie wol­nej, cie­ka­wej domeny gra­ni­czy z cudem. Jed­no­cze­śnie jest to zada­nie, które wielu z nas chce wyko­nać samo­dziel­nie. Co to za pro­blem prawda? Przy pierw­szym podej­ściu opty­mizm jed­nak czę­sto pry­ska i zaczy­nają się schody.

Po­sta­ram się pomó­c

W tym wpi­sie chcę pomóc w wymy­śle­niu dobrej nazwy. Opi­suję ich naj­po­pu­lar­niej­sze rodzaje oraz pod­po­wia­dam przy­datne narzę­dzia.

Przygotowałem też dla Ciebie prezent: arkusz za pomocą któ­rego wybie­rzesz, który z Two­ich pomy­słów jest naj­lep­szy. Z takim zesta­wem powinno być dużo łatwiej.

Na samym końcu zbrałem kilka przykładów ciekawych historii i nazw firm, które mogą być niezłą inspiracją.

 

3 kroki przy two­rze­niu nazwy­

Je­śli miał­bym ubrać two­rze­nie nazwy w pro­ces, podzie­lił­bym go na 3 pod­sta­wowe kroki:

 1. Bu­rza mózgów – poszu­ki­wa­nie sko­ja­rzeń i wyra­zów nawią­zu­ją­cych do mar­ki­
 2. Przerabianie – sło­wo­twór­stwo, łącze­nie, dzie­le­nie itp.
 3. Wery­fi­ka­cja – analiza pomy­słów i wybór naj­lep­szego.

Wszyst­kie te trzy kroki oma­wiam poni­żej.

 

 

Krok 1 – two­rzymy bazę sko­ja­rzeń

Naj­pro­ściej zacząć od wypi­sa­nia wszyst­kich wyra­żeń i zwro­tów jakie koja­rzą nam się (lub które powinny się koja­rzyć) z marką lub pro­duk­tem dla któ­rego szu­kamy nazwy. Na tym eta­pie ważna jest ilość – im wię­cej i sze­rzej, tym lepiej. Nie przej­muj się na razie ory­gi­nal­no­ścią, pisow­nią itd. Wypisz wszystko co przy­cho­dzi Ci do głowy.

Po­mocne będą te narzę­dzia:

  • sy­no­nimy.pl – Pro­sty słow­nik syno­ni­mów. Wpi­su­jemy wyraz i otrzy­mu­jemy listę słów o podob­nym zna­cze­niu.

 

  • dobryslownik.pl – Słownik języka polskiego. Oprócz synonimów zawiera też odmiany, formy i przykłady użycia.

 

 • slownik.adiasz.pl – Daje moż­li­wość wyszu­ki­wa­nia wyra­zów zawie­ra­ją­cych okre­ślony człon, a nawet literę. Bar­dzo pomocne.

To są oczy­wi­ście strony z wyra­zami pol­skimi. Przy innych języ­kach przyda się np. popu­larny Google Trans­la­tor.

 

 

Krok 2 – prze­ra­bia­my­

Po­win­ni­śmy mieć teraz dosyć długą listę róż­nych pomy­słów. Zanim zaczniemy je wery­fi­ko­wać, warto spró­bo­wać jesz­cze tro­chę poprze­ra­biać, poba­wić się sło­wami i ich zna­cze­niem. Daje to szansę na nazwę bar­dziej wie­lo­wy­mia­rową – po pro­stu cie­kaw­szą.

W tym momen­cie przy­datne będą rodzaje nazw, które opi­sa­łem poni­żej. To tro­chę sztuczny podział, ale daje punkt wyj­ścia do prze­ró­bek. Sto­so­wane przez inne marki sche­maty mogą Cię zain­spi­ro­wać.

Popularne schematy i przykładowe nazwy firm:

 • Opi­sowe – ist­nie­jące słowo w róż­nych języ­kach, np. apple, vox
 • Połą­cze­nia – dwa (lub wię­cej) wyrazy zle­pione w jeden, np. face­bo­ok
 • Frazy – funk­cjo­nu­jące w języku połącze­nie wyra­zów, np. myspa­ce­
 • Połą­czone frag­menty wyra­zów – człony róż­nych słów zle­pione razem, np. micro­so­ft
 • Przedro­stek – doda­jemy na początku literkę np. ebay, ipho­ne­
 • Zmy­ślone – nowe, nieist­nie­jące wyrazy, np. xero­x
 • Imiona i nazwi­ska – to mogą być imiona i/lub nazwi­ska zało­ży­cieli np. Ralph Lau­ren, postaci histo­rycz­nych, a nawet fik­cyj­nych, jak np. wódka Pan Tade­usz.
 • Akro­nimy – pierw­sze litery kilku wyra­zów, np. IMB, BBC

Pew­nie znalazłyby się jesz­cze inne, ale mam wra­że­nie, że te poja­wiają się naj­czę­ściej.

Je­śli te sche­maty nie pod­po­wie­działy Ci cie­ka­wych pomy­słów, warto sko­rzy­stać jesz­cze z takich narzę­dzi, jak:

 • Na­mi­nu­m – Na tej stro­nie możemy wpi­sać wyrazy, które powstały w kroku 1. Narzę­dzie zapro­po­nuje nam dla każ­dego długą listę róż­nych warian­tów. Prze­robi wyraz, doda koń­cówkę, przedro­stek itp. Za $1,22 dolara możemy kupić także ebo­oka o two­rze­niu nazw dla firm.
 • Pa­na­be­e – To roz­wią­za­nie bar­dzo podobne do Nami­num. Wpi­su­jemy wyraz, a pro­gram prze­ra­bia go na różne alter­na­tywne warianty i pro­po­nuje domeny.
 • Name Mesh – To narzę­dzie pod­po­wiada nam cie­kawe, wolne domeny dla naszej nazwy. Prze­szu­kuje setki róż­nych, czę­sto egzo­tycz­nych koń­có­wek, żeby­śmy nie musieli ogra­ni­czać się jedy­nie do com, czy pl.
 • Na­me­ch_k – Tutaj spraw­dzimy nie tylko wolną domenę, ale przede wszyst­kim dostęp­ność nazw użyt­kow­nika w kil­ku­dzie­się­ciu naj­po­pu­lar­niej­szych ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych.

 

Zobacz koniecznie!

Jeśli tworzysz nazwę i szukasz programów, które w tym pomogą, koniecznie zajrzyj do specjalnego wpisu, w którym zebrałem masę przydatnych narzędzi.

Zobacz darmowe programy

 

 

 

 

Krok 3 – weryfikujemy

Poprzednie etapy powinny wygenerować nam naprawdę sporą ilość pomysłów. Nie wszystkie z nich są jednak dobre. Czas wykreślać, odrzucać i wybierać faworytów. Jak się do tego zabrać?

Każdą z propozycji warto zweryfikować pod kątem kilku cech, którymi powinna się charakteryzować dobra nazwa. Poniżej opisałem te, które uważam za najważniejsze.

Ce­chy dobrej nazwy

 • Prze­ka­zuje prze­sła­nie mar­ki­ – Nazwa to nie tylko ładnie brzmiące słowa. Powinna, przede wszystkim, komunikować wartości i skojarzenia, które chcemy powiązać z naszą marką. Nazwa to jeden z pierwszych elementów, który buduje wizerunek. Musimy być pewni, że nie marnujemy tego potencjału.
 • Jest uni­kal­na­ – To jedna z największych trudności w tworzeniu nazwy. Bardzo trudno o pomysł, który nie został już wykorzystany, który będzie oryginalny i „tylko nasz”. Oprócz standardowej weryfikacji w Google, warto sprawdzić też bazy KRS oraz Urzędu Patentowego.
 • Nie jest zwią­zana z prze­lotną modą­ – Chwilowo modne frazy kuszą popularnością i chwytliwością, ale warto pamiętać, że nazwa to jeden z najbardziej trwałych elementów marki. Ma zostać z nami na długie lata i powinna być ponadczasowa.
 • Łatwa do zapa­mię­ta­nia­ – Nazwa powinna zapadać w pamięć. Nie powinna być za długa lub zbyt skomplikowana.
 • Łatwa do wymó­wie­nia i lite­ro­wa­nia­ – Czy nie ma wątpliwości jak wymówić lub zapisać nazwę? Jeśli zapis nazwy znacznie różni się od jej wymowy, zastanów się czy chcesz za każdym razem literować ją, np. przez telefon.
 • Ma poten­cjał do two­rze­nia sub­ma­rek i roz­sze­rze­ń – To nie jest wymóg konieczny, ale stanowi na pewno zaletę. Warto myśleć o przyszłości i rozwoju. Nazwy mające potencjał rozszerzania są wyjątkowo wartościowe.
 • Ma pozy­tywne zna­cze­nie – Niektóre wyrazy mogą mieć w obcym języku znaczenie, które będzie dla nas bardzo niekorzystne. Być może nie planujesz ekspansji globalnej, ale to może się za kilka lat zmienić. Raczej nie chcesz iść tą drogą, co np. żarówki Osram.
 • Dobrze przed­sta­wia się wizu­al­nie­ – Nazwa to nie tylko część werbalna, ale także wizualna. Warto wziąć pod uwagę, czy zapis wyrazu nie ma par lub ciągów znaków, które wyglądają nieestetycznie.

PREZENT: arkusz kontrolny, dzięki któremu sprawdzisz swoje pomysły na nazwę

Przygotowałem też prosty arkusz PDF, który możecie pobrać i wykorzystać do wybierania pomysłów. Wystarczy, że wpiszecie w nim swoje typy na nazwy i zaczniecie weryfikować które z nich spełniają cechy, które opisałem wyżej. To powinno odsiać te alternatywy, które mają najwięcej wad. To też jednocześnie krótkie podsumowanie rad zawartych w tym wpisie.

Podobał Ci się ten tekst?

Pobierz checklistę!

Pobierz dodatkowe materiały!

Przygotowałem dla Ciebie darmowego PDF-a, dzięki któremu porównasz propozycje nazw i wybierzesz najlepszą z nich!

Ciekawe nazwy firm

Historia Google, którą opowiedziałem Ci na początku to nie jedyna ciekawostka związana z wybieraniem nazwy. 

Zebrałem kilka fajnych nazw firm. Mam nadzieję, że historie z nimi związane Cię zainspirują.

HOTMAIL

Nazwa w wyraźmy sposób nawiązuje do HTML – twórcy Sabeer Bhatia i Jack Smith szukali czegoś co odda przeglądarkowe charakter i musisz przyznać, że świetnie im się to udało.

ASUS

Nazwa odnosi się do Pegaza (ang. Pegasus). Założyciele zrezygnowali z pierwszych liter w nazwie tego mitologicznego konia, żeby… wcześniej wyświetlać się na listach segregowanych alfabetycznie.

CISCO

Cisco to skrót od San Francisco. Korzenie z Uniwersytetu Stanforda, na którym firma miała swój początek, są też podkreślone w logotypie, nawiązującym kształtem do mostu Golden Gate.

IKEA

IKEA to po prostu akronim. Pierwsze dwie litery pochodzą od imienia i nazwiska założyciela (Ingvara Kamprada), a kolejne od fajny i miejscowości, w której się wychowywał (Elmtaryd i Agunnaryd)

LEGO

Duńska marka klocków to skrót od LEg Godt, który oznacza baw się dobrze. Prawda, że idealnie oddaje ideę marki? :)

REEBOK

Nazwa Reebok pochodzi od afrykańskiego określenia antylopy – Rhebok. Założyciele wpadli na nią, przeglądając słownik południowoafrykański, który wygrał syn jednego z założycieli.

APART

Nazwa tej polskiej marki ma proste korzenie. Pierwsze litery pochodzą od imion braci założycieli (Adama i Piotra), do których doklejono końcówkę art.

 

Mam nadzieję, że te kilka rad pomoże ci w trudnych poszukiwaniach nazwy idealnej. Jeśli znasz inne ciekawe sposoby na ułatwienie sobie tego procesu, koniecznie napisz w komentarzu.

Zobacz też

Zobacz poprzedni wpis

Co o tym myślisz?

Skomentuj ten wpis

© 2019 Jacek Kłosiński. All rights reserved. Projekt graficzny: Wojciech Obuchowicz
Wykorzystujemy pliki cookies. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.
Wyrażam zgodę